top of page

 

</> VirtualStudio®

Terms & Conditions

VirtualStudio® en BlueTea® zijn geregistreerde handelsmerken van BlueTeaBV. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BlueTea zijn de NL Digitaal voorwaarden 2020 van toepassing.

1. SCOPE

BlueTea BV [BlueTea], Kapellerpoort 1, 6041 HZ ROERMOND/Nederland heeft meerdere websites gecreëerd, bezit en exploiteert deze, waaronder VirtualStudio® (hierna elk afzonderlijk een [BlueTea-website] genoemd en gezamenlijk [BlueTea-websites]). De [BlueTea-websites] stellen u ([U] of [Uw]) en andere [BlueTea]-software-experts, -ontwikkelaars, -gebruikers en andere geïnteresseerden (elk, een [Gebruiker] en gezamenlijk, [Gebruikers]) in staat om verschillende activiteiten uit te voeren, zoals informatie vinden, [BlueTea] en gerelateerde software en diensten kopen en/of onderzoeken, ondersteuning te verkrijgen voor [BlueTea]-software en -diensten, informatie te delen met [BlueTea] en derden, opmerkingen te plaatsen, te bloggen, beoordelingen te geven, te stemmen over toekomstige functies en deel te nemen aan gesprekken en activiteiten in verband met [BlueTea]-producten en -diensten. De Websites bevatten ook informatie gecreëerd en gepubliceerd door [BlueTea] [BlueTea-materialen] en derden [Gebruikersinhoud], zoals tekst, afbeeldingen, foto's, grafieken, audio en video, gegevens, code en software (gezamenlijk worden de [BlueTea-materialen] en [Gebruikersinhoud] aangeduid als [Inhoud]).


2. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

[UW toegang tot en gebruik van de [BlueTea-websites] is onderworpen aan en wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden, ook wel aangeduid als "Gebruiksvoorwaarden", met inbegrip van aanvullende of afwijkende disclaimers, wettelijke kennisgevingen, overeenkomsten of voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op [UW] gebruik van of toegang tot een bepaalde [BlueTea-website], [BlueTea-materiaal] of [Gebruikerscontent].

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

3. GEBRUIKERSINHOUD/LICENTIE AAN BLUETEA

[BlueTea] claimt geen eigendom van [Gebruikersinhoud] die u plaatst, uploadt, invoert of indient op een [BlueTea-website]. Door het plaatsen, verzenden of uploaden van [Gebruikersinhoud], inclusief artikelen, informatie, gegevens, code, tekst, software, documentatie, grafische voorstellingen, afbeeldingen, marketingmateriaal, video's, foto's, berichten, suggesties, feedback, ideeën of berichten op een forum, wiki of blog op een [BlueTea-website], verleent [JIJ] aan [BlueTea] een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde en royaltyvrije licentie om dergelijke [Gebruikersinhoud] te gebruiken zonder beperkingen van welke aard dan ook en zonder enige betaling of andere tegenprestatie van welke aard dan ook, of toestemming of kennisgeving, aan u of enige derde partij. Deze licentie omvat, zonder beperking, het onherroepelijke recht om de [Gebruikersinhoud] te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, te combineren met andere werken, te wijzigen, te vertalen, kopieën te distribueren, weer te geven, uit te voeren, in licentie te geven en te verstrekken aan derden; om [Gebruikersinhoud] of producten te maken, te laten maken, aan te bieden om te verkopen, te verkopen, te leasen of anderszins te distribueren; en om elke methode toe te passen die dergelijke [Gebruikersinhoud] belichaamt, inclusief het recht om sublicenties te verlenen voor al het voorgaande. [U] verklaart en garandeert aan [BlueTea] dat [U] het recht, de titel en/of de bevoegdheid heeft om een dergelijke licentie aan [BlueTea] te verlenen. [BlueTea] kan ervoor kiezen [Gebruikersinhoud] die [U] indient niet te plaatsen of te publiceren. Indien [BlueTea] ervoor kiest [UW] [Gebruikersinhoud] te plaatsen of te publiceren, kan [BlueTea] naar eigen goeddunken de geplaatste of gepubliceerde [Gebruikersinhoud] terugtrekken om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs indien [BlueTea] eerder aan [U] heeft aangegeven dat [BlueTea] de [Gebruikersinhoud] die [U] heeft ingediend zou kunnen of zal plaatsen. [JIJ] erkent en aanvaardt dat de relatie tussen [JIJ] en [BlueTea] geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere bijzondere relatie is. [BlueTea] heeft het recht, maar niet de plicht, om gebruik te maken van [JOUW] naam, gelijkenis, biografie en andere informatie over [JOU] die [JIJ] hebt verstrekt in verband met enig gebruik van de [Gebruikerscontent] die [JIJ] indient, en [BlueTea] kan deze informatie blijven gebruiken na beëindiging van je account of [JOUW] toegang tot de Websites om de bron van [Gebruikerscontent] die je eerder hebt ingediend te identificeren. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal het recht van [BlueTea] verbieden of beperken om [Gebruikersinhoud] of inzendingen die vergelijkbaar zijn met of concurrerend zijn met de [Gebruikersinhoud] die [U] heeft ingediend, te creëren of te verkrijgen.

 

4. TOEGESTAAN GEBRUIK VAN BLUETEA-WEBSITES EN INHOUD

De [BlueTea-websites], de [BlueTea-materialen] en de [Gebruikerscontent] zijn bedoeld voor niet-commercieel gebruik, dat wil zeggen dat uw gebruik niet bedoeld mag zijn voor of gericht mag zijn op commercieel voordeel of geldelijke compensatie. [U] mag de [BlueTea-websites], [BlueTea-materiaal] of [Gebruikersinhoud] niet kopiëren, wijzigen, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen, verhuren, leasen of verkopen. U] mag het [BlueTea-materiaal] en [Gebruikersinhoud] echter downloaden, opslaan en weergeven op uw computer of ander elektronisch apparaat, uitsluitend om het [BlueTea-materiaal] en [Gebruikersinhoud] te bekijken, beluisteren, af te spelen en af te drukken; op voorwaarde dat:

 

(a) het [BlueTea-materiaal] en [Inhoud van de gebruiker] uitsluitend mogen worden gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en niet zullen worden gekopieerd of geplaatst op een computernetwerk, of anderszins gepubliceerd, uitgezonden of verspreid op enige wijze of via enig medium; en

(b) de [BlueTea-materialen] en [Gebruikerscontent] mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of aangepast, met inbegrip van eventuele auteursrechtvermeldingen. [U] mag de [BlueTea-websites] niet gebruiken op een manier die een [BlueTea]-server of het/de met een [BlueTea]-server verbonden netwerk(en) zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen, of die het gebruik en genot van een [BlueTea-website] door een andere partij zou kunnen verstoren. [U] mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een [BlueTea-website], andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met een [BlueTea]-server, door hacking, wachtwoord-mining of op welke andere wijze dan ook. [U] mag op geen enkele wijze via de [BlueTea-websites] materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt. [U] stemt ermee in een [BlueTea-website] niet te gebruiken voor: het publiceren, uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van [Gebruikerscontent] die (a) [U] niet het recht heeft beschikbaar te maken (b) onwettig, schadelijk, vulgair, obsceen, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

(c) inbreuk maakt op [Intellectuele eigendomsrechten] van enige partij,

(d) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, enquêtes, junkmail, spamming, kettingbrieven of enige andere vorm van commerciële of andere verzoeken bevat, of

(e) een softwarevirus, Trojaans paard, worm, tijdbom, cancelbot, corrupt bestand of enig ander computerbestand of software bevat dat is ontworpen om de functionaliteit van computerhardware, software of andere eigendommen te onderbreken, vernietigen, beschadigen of beperken; te schande te maken, lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen of de wettelijke rechten van anderen te schenden, zoals het recht op privacy en publiciteit of zakelijke integriteit; zich voor te doen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een [BlueTea]-functionaris, een [BlueTea]-werknemer of een andere derde, of [UW] connectie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen; e-mailheaders vervalsen of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om de oorsprong te verhullen van enige [Gebruikerscontent] die via de [BlueTea-websites] wordt verzonden; bestanden of [Gebruikerscontent] downloaden die door een andere gebruiker zijn geplaatst en waarvan [U] weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet op legale wijze zouden mogen worden gereproduceerd, weergegeven, uitgevoerd en/of gedistribueerd; de servers of netwerken die de [BlueTea-websites] ondersteunen te verstoren of te onderbreken, of ongehoorzaam te zijn aan vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de [BlueTea-websites]; de toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving en regelgeving te schenden; persoonlijke informatie of gegevens van andere gebruikers te verzamelen, te verzamelen of op te slaan.

 

5. BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK

[BlueTea] kan, naar eigen goeddunken, op elk moment het aanbieden van de [BlueTea-websites], alle delen van de [BlueTea-websites] of alle [BlueTea-materialen] of [Gebruikerscontent] die op of via de [BlueTea-websites] worden aangeboden, stopzetten of de toegang daartoe beperken. [U stemt ermee in dat [BlueTea], naar eigen goeddunken, op elk moment uw toegang tot, of gebruik van, een deel of het geheel van de [BlueTea-websites] of enig [BlueTea]-materiaal of [Gebruikerscontent] kan beëindigen of beperken.] In het geval [JIJ] de Gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt, kan [BlueTea], naar eigen goeddunken, [JOUW] account opschorten of beëindigen, [JOUW] Inhoud van de [BlueTea-website] verwijderen en [JIJ] elk huidig of toekomstig gebruik van een [BlueTea-website] weigeren zonder voorafgaande kennisgeving. [BlueTea] is niet aansprakelijk jegens [JIJ] of derden voor een dergelijke opschorting of beëindiging. Indien [JIJ] je account wenst te beëindigen, kun je dit doen door je verzoek per e-mail in te dienen bij support@bluetea.nl. Houd er rekening mee dat in het geval u ervoor kiest om uw account te beëindigen, [BlueTea] het recht heeft en ervoor kan kiezen om door te gaan met het plaatsen en publiceren op de Websites van persoonlijk identificeerbare informatie in verband met [Gebruikerscontent] die [JIJ] hebt geplaatst.

 

6. CONTACT MET BLUETEA

[BlueTea] is niet verplicht om [Gebruikersinhoud] die u indient te evalueren of van commentaar te voorzien. Naar eigen goeddunken kan [BlueTea] contact met u opnemen voor kritiek, updates, feedback, status of vragen met betrekking tot uw inzending. In geen geval zal een dergelijk contact of communicatie van [BlueTea] [BlueTea] verplichten om uw inzending over te nemen, een tijdsbestek voor evaluatie te geven, of zelfs maar enige aanvullende communicatie met betrekking tot uw inzending te verstrekken.

 

7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Met uitzondering van [BlueTea-websites] die duidelijk zijn aangemerkt als niet-openbare forums (elk een "niet-openbaar forum"), zijn [BlueTea-websites] bedoeld als openbare forums, en [U] verbindt zich ertoe [BlueTea] of andere [gebruikers] geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie te verstrekken waarvan het niet de bedoeling is dat [U] of de eigenaar van de informatie deze openbaar maakt. Met uitzondering van [Gebruikerscontent] die duidelijk is gelabeld als vertrouwelijk en die [JIJ] uploadt naar een Niet-Publiek Forum, wordt alle [Gebruikerscontent] die [JIJ] verstuurt of uploadt naar een [BlueTea-website] geacht NIET vertrouwelijk of bedrijfseigen te zijn, en [JIJ] stemt er uitdrukkelijk mee in dat [JIJ] afstand doet van alle handelsgeheimen of andere vertrouwelijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke [Gebruikerscontent]. [U] stemt ermee in geen Vertrouwelijke Informatie waartoe u toegang hebt gekregen via een [BlueTea-website] te reproduceren in welke vorm dan ook, behalve zoals toegestaan op het moment van openbaarmaking. Elke reproductie van Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van [BlueTea] of de derde die deze informatie heeft opgesteld en zal alle vertrouwelijke of eigendomsvermeldingen of legenda's bevatten die op het origineel staan. [U] stemt ermee in om

(a) alle redelijke stappen te ondernemen (hieronder gedefinieerd) om alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden;

(b) Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken zoals toegestaan op het moment van openbaarmaking en

(c) geen Vertrouwelijke Informatie aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [BlueTea] of de derde die deze informatie heeft opgesteld.

 

[U] verwerft geen rechten op Vertrouwelijke Informatie behalve de beperkte rechten zoals hierin beschreven. In geen geval zal [U] Vertrouwelijke Informatie gebruiken voor het maken, verbeteren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren van afgeleide werken op basis van de [BlueTea]-software of [BlueTea-websites], of om geheel of gedeeltelijk te concurreren met de [BlueTea]-software of [BlueTea-websites]. Zoals hierin gebruikt, wordt onder [vertrouwelijke informatie] verstaan alle handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten en andere informatie die [BlueTea] of derden beschermen tegen onbeperkte bekendmaking aan anderen en die (i) ofwel als vertrouwelijk wordt bestempeld en toegankelijk is via een beperkt of niet-openbaar gedeelte van een [BlueTea-website] of volgens softwaredownloads, of (ii) redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt op basis van het type informatie en de wijze van bekendmaking. Zoals hierin gebruikt betekent 'redelijke stappen' die stappen die [U] en/of [UW] Bedrijf nemen om [UW] eigen Vertrouwelijke Informatie te beschermen, die niet minder zijn dan de standaard voor zorgvuldigheid in de branche. ALLE GEBRUIKERSINHOUD DIE DOOR U OP EEN BLUETEA WEBSITE WORDT GEPLAATST, HETZIJ IN EEN OPENBAAR FORUM OF EEN NIET OPENBAAR FORUM, IS VOOR UW EIGEN RISICO EN BLUETEA NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DERGELIJKE GEÜPLOADE INFORMATIE DOOR EEN ANDERE GEBRUIKER VAN EEN BLUETEA WEBSITE.

 

8. UW INFORMATIE, PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Sommige van de [BlueTea-websites] vereisen dat [U] een geregistreerde gebruiker wordt. Voordat u deze Websites kunt gebruiken, moet [U] zich registreren bij [BlueTea] en [BlueTea] voorzien van bepaalde informatie, die persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten, zoals uw naam en uw e-mailadres ([Persoonsgegevens] ). Door [Persoonlijke gegevens] aan [BlueTea] te verstrekken, gaat [U] er uitdrukkelijk mee akkoord dat [BlueTea] [UW] [Persoonlijke gegevens] kan verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken met als doel u toegang te verlenen tot de Websites en gerelateerde activiteiten en communicatie waaraan u deelneemt. [U] bent verantwoordelijk voor en stemt ermee in om [BlueTea] te voorzien van volledige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie, waaronder [Persoonsgegevens] , en om [UW] [Persoonsgegevens] nauwkeurig en actueel te houden. [U] kan altijd [UW] [Persoonlijke gegevens] corrigeren of bijwerken. Verder kan [JIJ] informatie opvragen over [JOUW] [Persoonsgegevens] die bij [BlueTea] zijn opgeslagen, of de correctie (in het geval dat de relevante Website [JIJ] niet toestaat om je gegevens te corrigeren of bij te werken), of verwijdering van [JOUW] [Persoonsgegevens] door contact op te nemen met support@bluetea.nl. Houd er rekening mee dat als [U] verzoekt om verwijdering van uw account of [Persoonlijke gegevens] , [U] mogelijk geen toegang meer heeft tot en gebruik kunt maken van de [BlueTea-websites] en uw [Gebruikerscontent]. [U] bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van [UW] wachtwoord en alle activiteiten die plaatsvinden onder [UW] account. [U] zal op geen enkel moment het account van iemand anders gebruiken. [U] begrijpt en stemt ermee in dat [BlueTea] persoonlijke informatie en gebruiksgegevens van [U] verzamelt, gebruikt, opslaat en op andere wijze verwerkt en deze gegevens kan delen met externe dienstverleners met als doel het verbeteren of aanbieden van de [BlueTea-websites], onderhevig aan de Privacyverklaring van [BlueTea]. U GAAT ERMEE AKKOORD TE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE PRIVACYVERKLARING VAN BLUETEA, DIE U KUNT VINDEN DOOR TE KLIKKEN OP DE LINK 'PRIVACY' ONDERAAN ELKE WEBPAGINA OP DE WEBSITES VAN BLUETEA.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Zoals hierin gebruikt, betekent [Intellectuele Eigendomsrechten] octrooien van elk type, ontwerprechten, gebruiksmodellen of andere soortgelijke uitvindingsrechten, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of vertrouwelijkheidsrechten, en alle andere immateriële eigendomsrechten met inbegrip van aanvragen voor een van de voorgaande, in elk land, voortvloeiend uit de wettelijke of gewoonterecht of bij contract en al dan niet geperfectioneerd, nu bestaand of hierna ingediend, uitgegeven of verworven. Alle [Intellectuele Eigendomsrechten] op de [BlueTea]-software, de [BlueTea-websites], het [BlueTea-materiaal] en de [Gebruikersinhoud] behoren toe aan [BlueTea] of aan de persoon of entiteit die deze heeft ingediend. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht [U] het recht te geven de [BlueTea]-software, de [BlueTea-websites], het [BlueTea-materiaal] of de [Gebruikersinhoud] te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide woorden van te maken, over te dragen of te verkopen om welke reden dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden of bij wet. [JIJ] stemt er hierbij mee in om alle wijzigingen of afgeleide werken van de [BlueTea]-software, de [BlueTea-websites] en het [BlueTea-materiaal] die door [JIJ] in strijd met deze beperking zijn gemaakt, zonder enige vergoeding over te dragen aan [BlueTea] (en [BlueTea] aanvaardt deze overdracht). Informatie over de voorwaarden voor het gebruik van de handelsmerken van [BlueTea] vindt u door te klikken op de link "Handelsmerken" onderaan elke webpagina op de [BlueTea]-websites. U VERKLAART ZICH TE HOUDEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE 'BLUETEA COPYRIGHT GUIDELINES', DIE U HIERNAAST KUNT VINDEN OF DOOR TE KLIKKEN OP DE 'Copyright' LINK ONDER AAN ELKE WEBPAGINA OP DE BLUETEA WEBSITES.
 

10. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INHOUD EN LINKS

[BlueTea] is alleen verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die op een [BlueTea]-website wordt geplaatst in de mate die wordt vereist door de Duitse TELEMEDIENGESETZ (TMG). VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW GEBRUIK VAN INHOUD OP EIGEN RISICO. Alle inhoud, of deze nu openbaar is geplaatst of privé is verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de inhoud aanbiedt. [BlueTea] verklaart of onderschrijft niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of kwaliteit van de Content die door derden op een [BlueTea-website] wordt aangeboden. [BlueTea] mag op een [BlueTea-website] geplaatste Content naar eigen goeddunken verwijderen. [BlueTea-websites] kunnen links naar externe websites bevatten. [BlueTea] is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites, noch voor wijzigingen of updates van dergelijke websites. Bovendien is [BlueTea] niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met [UW] gebruik van of vertrouwen op software, inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke gekoppelde website. [BlueTea] controleert en/of beoordeelt de gelinkte webpagina's en de informatie die door derden wordt verschaft niet.

 

11. GEBRUIK VAN BLUETEA EN SOFTWARE VAN DERDEN

[U] toegang tot en gebruik van alle software of gerelateerde documentatie, inclusief ontwikkelaarstools en voorbeeldcode, en alle informatie over applicatieprogramma-interfaces die op een [BlueTea-website] wordt aangeboden (gezamenlijk "Software") is onderworpen aan de softwarelicentieovereenkomst en gerelateerde documenten en voorwaarden (bijv. bijlagen, bijlagen, bestelformulier, disclaimers, etc.) ([Licentieovereenkomst]) die bij dergelijke Software horen. [U] mag geen Software gebruiken of installeren die vergezeld gaat van een [Licentieovereenkomst] tenzij en totdat [U] eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de [Licentieovereenkomst]. [U] mag de Software niet wijzigen, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de [Licentieovereenkomst]. Indien Software geleverd via een [BlueTea-website] niet vergezeld gaat van een [Licentieovereenkomst]: mag de Software uitsluitend gebruikt worden voor uw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden; mag de Software op geen enkele wijze gewijzigd of aangepast worden; en mag de Software niet herverdeeld worden. Alle [BlueTea]-software is auteursrechtelijk beschermd werk van [BlueTea]. Het zonder toestemming kopiëren, verspreiden, wijzigen, publiekelijk tonen of publiekelijk uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder de [BlueTea]-software, is een inbreuk op de rechten van de auteursrechthebbende. Informatie over de procedure voor het vragen van toestemming aan [BlueTea] voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die eigendom zijn van [BlueTea] is te vinden door te klikken op de link "Auteursrecht" onderaan elke webpagina op [BlueTea-websites].

 

12. VRIJWARING

Het volgende is van toepassing indien [JIJ] een Website bezoekt van buiten de EU: [gaat U ermee akkoord om [BlueTea] , zijn filialen, dochterondernemingen, functionarissen, agenten, partners, werknemers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit [UW] [Gebruikersinhoud] of [UW] gebruik van een [BlueTea-website], [JOUW] schending van deze Gebruiksvoorwaarden, aanvullende wettelijke voorwaarden of de Privacyverklaring van [BlueTea], [JOUW] ongeoorloofd gebruik van Intellectueel Eigendom in eigendom van [BlueTea] of [JOUW] vermeende schending van enige andere rechten van een derde partij. Het volgende is van toepassing indien [U] zich toegang verschaft tot een Website vanuit de EU: [U gaat ermee akkoord om [BlueTea], zijn filialen, dochterondernemingen, functionarissen, agenten, partners, werknemers en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij tegen een van de voornoemde entiteiten of personen als gevolg van of voortvloeiend uit [UW] verwijtbare schending van deze Gebruiksvoorwaarden, aanvullende wettelijke voorwaarden of [BlueTea] 's Auteursrecht of Privacyverklaringen.

 

13. UITSLUITING VAN GARANTIES

[BlueTea-websites] en Inhoud worden aan [U] aangeboden "in de huidige staat". Voor zover wettelijk toegestaan geeft [BlueTea] geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de eigenschappen of kwaliteiten van een [BlueTea-website] of Inhoud, noch doet [BlueTea] enige toezegging met betrekking tot enige andere kwaliteit. Verklaringen en toelichtingen op [BlueTea-websites] en Content in promotiemateriaal of op [BlueTea-website] en/of documentatie zijn slechts opgenomen ter verduidelijking en zijn niet bedoeld als een garantie of waarborg voor bepaalde eigenschappen. Uit een gepubliceerde beschrijving of reclame van [BlueTea] kan door een Gebruiker geen enkele garantie of toezegging worden afgeleid, behoudens voor zover [BlueTea] een dergelijke garantie of toezegging uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Garanties worden alleen rechtsgeldig gegeven met uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de directie van [BlueTea].

 

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

[BlueTea] is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige [Gebruikersinhoud] die geplaatst is op of gelinkt is van een [BlueTea-website], met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in Inhoud, of voor eventuele verliezen of schade van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van of het vertrouwen op Inhoud of ander materiaal waartoe toegang wordt verkregen op of via een [BlueTea-website] en dat beschikbaar wordt gesteld door een derde partij. Het volgende is van toepassing indien [U] zich toegang verschaft tot een [BlueTea-website] van buiten de Europese Unie: VOORZover TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN [BlueTea] EN HUN FILIATIES, SUBSIDIARIES, OFFICERS, EMPLOYES, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTORS NIET AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN ELKE GEBRUIKER VOOR DIRECTE, INDIRECTe, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, CONSEQUENTIËLE OF EXEMPLICATIELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOEDWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONMATERIËLE SCHADE (EVEN ALS [BlueTea] OP DE MOGELIJKHEID VAN ZAKELIJKE SCHADE WAS ADVISED), OOK IN CONTRACT, TORT, OF ANDERWIJS, ALS GEVOLG VAN OF ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN EEN [BLUETEA] WEBSITE, [BLUETEA] SOFTWARE, OF [BLUETEA] MATERIALEN; (ii) DE KOSTEN VAN VERKOOP VAN SUBSTITUTE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ENIGE [BLUETEA] SOFTWARE, [BLUETEA] MATERIALEN OF DIENSTEN DIE AANGEKOCHT OF VERKOCHT WORDEN TIJDENS TRANSACTIES OP EEN [BLUETEA] WEBSITE; (iii) Ongeoorloofde TOEGANG TOT OF BEWIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN, BERICHTEN OF GEDRAG VAN EEN DERDEN OP EEN [BLUETEA] WEBSITE; OF (v) ANDERE DINGEN MET BETREKKING TOT EEN [BLUETEA] WEBSITE OF [BLUETEA] MATERIALEN. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS HIERIN, ZIJN DEZE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN OPZET OF GROVE NALATIGHEID VAN [BLUETEA] EN IN GEVAL VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN [BLUETEA] VOOR PERSOONLIJK LETSEL EN PRODUCTEN MET GEBREKEN. Het onderstaande is van toepassing indien [U] zich toegang verschaft tot een [BlueTea-website] vanuit de Europese Unie: IN GEVAL VAN DE WETTELIJKE REDENEN, DIENEN [BlueTea] EN DE AANSPRAKELIJKHEDEN EN SUBSIDIAREN VAN [BlueTea] ALLEEN AANSPRAKELIJK TE ZIJN IN DE GEVALLEN DIE HIERBIJ WORDEN ONDERBREKEN: ENIGE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEID ONDER TOEPASSELIJKE PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID; GROTE NALATIGHEID EN WILFUL MISCON; PERSOONLIJK LETSEL OF DODELIJK GEVOLG VAN NALATIGHEID OF WILFUL MISCONDUCT VAN [BlueTea]; EEN KLEINE NEGLIGENTE SCHENDING VAN EEN SIGNIFICANTE CONTRACTUELE VERPLICHTING (EEN VERPLICHTING WAARVAN DE VOLLEDIGHEID EEN GOEDE UITVOERING VAN DEZE TOEWIJZING VEROORDEELT EN IN WAARVAN DE VOLLEDIGHEID DOOR U ALGEMEEN VERTROUWEN KAN WORDEN). IN DIT GEVAL IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN [BlueTea] OF VAN HUN AFFILIATES OF SUBSIDIARIES BEPERKT TOT DE SCHADE DIE TYPISCH IS VOOR DIT TYPE VAN OVEREENKOMST EN TE VOORKOMEN OP HET TIJDSTIP VAN DE INWERKINGTREDING VAN DEZE OVEREENKOMST. In ALLE ANDERE GEVALLEN ZAL NOOIT [BlueTea] EN HUN AFFILIATES, SUBSIDIARIES, WERKNEMERS, AGENTEN EN SUBCONTRACTORS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERlei SCHADE OF RECLAMES HIERONDER.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT

Het volgende is van toepassing indien [U] een [BlueTea-website] bezoekt van buiten de Europese Unie: Het recht van New York is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. [U] stemt er ook mee in om te voldoen aan alle toepasselijke exportwetten zoals uiteengezet in de sectie 'EXPORT CONTROL' hieronder die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens via het internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten die het gebruik van encryptie regelen en wetten die de overdracht van gegevens over internationale grenzen heen regelen, naar verboden landen en die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Het volgende is van toepassing indien [U] een [BlueTea-website] bezoekt vanuit de Europese Unie: De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, is Den Haag, Nederland, de bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

16. VERTROUWELIJKHEID

1. [UW] vertrouwelijkheidsverplichtingen hieronder blijven ook na beëindiging van [UW] account bestaan. Bij beëindiging van [UW] account, of op schriftelijk verzoek van [BlueTea], dient [U] het gebruik van Vertrouwelijke Informatie en/of [BlueTea-websites] te staken en alle Vertrouwelijke Informatie in [UW] bezit of beheer terug te geven of te vernietigen.

 

17. VERKLARING VAN AFSTAND EN SCHEIDBAARHEID

Het niet uitoefenen of afdwingen door [BlueTea] van enig recht of bepaling van deze GV vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Voor zover een bepaling in deze GBV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling zodanig gewijzigd dat deze GBV zoals gewijzigd, wettelijk en afdwingbaar wordt onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen van deze GBV worden hierdoor niet aangetast.

 

18. GEHELE OVEREENKOMST

De GV vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp. Er zijn geen bijkomende afspraken gemaakt.

 

19. EXPORTCONTROLE

[BlueTea-websites] mogen niet worden bezocht of gebruikt door staatsburgers of bepaalde landen of groepen waartegen de Verenigde Staten en/of de Europese Unie sancties hebben ingesteld (waaronder Iran, Cuba, Noord-Korea, Syrië en Soedan), speciaal aangewezen staatsburgers en andere personen die op de lijst van verboden partijen staan. Verdere beperkingen zijn van toepassing op elke eindgebruiker die Content die wordt aangeboden op een [BlueTea-website] zal gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens, raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen, sonderingsraketten of systemen voor onbemande luchtvaartuigen; of elke eindgebruiker die door een agentschap van de Amerikaanse overheid of de Europese Unie verboden is om deel te nemen aan exporttransacties van de VS en/of de EU. Als gevolg van technische onzekerheden die het onmogelijk maken om de identiteit en het uiteindelijke toegangspunt te verifiëren van elke persoon die toegang probeert te krijgen tot een [BlueTea-website] of deze probeert te gebruiken, houdt [UW] toegang tot een [BlueTea-website], inclusief het tonen van een geautoriseerde gebruikers-ID en wachtwoord, in dat [UW] uitdrukkelijk verklaart dat (1) de persoon die toegang probeert te krijgen geen onderdaan is van een gesanctioneerd land of groep of een speciaal aangewezen onderdaan, en (2) niet is opgenomen op de lijst van geweigerde partijen, 3) geen verbod heeft gekregen om deel te nemen aan exporttransacties van de VS en/of de EU; 4) dit gebruik niet beperkt is en (5) dat [U], als een Bevoegde Gebruiker, een dergelijk wachtwoord en gebruikers-ID niet bekend heeft gemaakt of heeft verstrekt aan een dergelijke persoon voor gebruik onder [UW] registratie. [Gebruikers] zullen volledig aansprakelijk zijn en onderworpen worden aan rechtsvervolging in de volledige omvang van de wet voor schendingen van deze paragraaf. Het volgende is van toepassing indien [U] zich toegang verschaft tot een [BlueTea-website] van buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie: [JIJ] doet dit op [JOUW] eigen risico en [JIJ] blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bekend zijn met en het naleven van deze Gebruiksvoorwaarden en de wetten, regelgeving, richtlijnen, codes en regels van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het land waarin je verblijft, met inbegrip van toepasselijke wet- en regelgeving betreffende import en export, evenals die van het rechtsgebied van waaruit [U] toegang heeft tot een [BlueTea-website], en elk ander toepasselijk rechtsgebied dat betrokken kan zijn bij de toegang, de transmissie, de routering, de ontvangst, de openbaarmaking, de opslag of het gebruik van informatie op een [BlueTea-website]. Het volgende is van toepassing indien [U] zich toegang verschaft tot een [BlueTea-website] vanuit de Verenigde Staten: gaat [JIJ] ermee akkoord dat [JOUW] gebruik van een [BlueTea-website] of van Inhoud in overeenstemming zal zijn met de Amerikaanse exportwetgeving en uitvoeringsbesluiten. De informatie die wordt aangeboden op en via een [BlueTea-website] kan in sommige gevallen worden beschouwd als gecontroleerde technologie en onderworpen zijn aan de exportbeperkingen van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. HET IS UW VERPLICHTING ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGELGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN EN VANUIT HET LAND VAN WIE U EEN [BlueTea]-Website BEREIKT TE VERIFICEREN EN OP TE volgen.

bottom of page